Blogs Blogs

?i?u tr? xu?t tinh s?m v?i k? thu?t dân gian

các gi?i pháp cách tr? xuât tinh s?m không c?n thu?c t?i gia v?a an toàn, bài ti?t ki?m, l?i kín ?áo c?n ???c r?t nhi?u b?n nam ?? tâm th?ng kê, s? d?ng. Nh?ng mà, nhi?u ??ng mày râu ?ã t?ng r?i vào c?nh ng? “d? khóc d? c??i” b?i ph??ng pháp này. M?i b?n ??c ?? ý bài vi?t ?? bi?t ph??ng th?c áp d?ng c?ng nh? nh?ng l?u ý giúp cho vi?c ?i?u tr? b?nh xu?t tinh s?m gi? gìn an toàn, hi?u qu?.

?i?u tr? xu?t tinh s?m nh? th? nào?

m?t. Thành ph?n nào có nguy c? l?y ph??ng pháp ?i?u tr? ch?ng xu?t tinh s?m không c?n thu?c?

m?c ch?ng xu?t tinh s?m luôn là n?i ni?m không d? dàng chia s?, khi?n cho cánh mày râu e ng?i, thi?u t? tin. Gi?i pháp ?i?u tr? xu?t tinh s?m không c?n ph?i thu?c luôn nh?n ???c quá trình s?n ?ón không nh?ng do tính an toàn, ti?t ki?m mà chúng còn ?áp ?ng ???c tâm sinh lý gi?u b?nh c?a ?a s? ??ng mày râu.

song, không ph?i t?t c? ??i t??ng ??u phù h?p ??i v?i cách ?i?u tr? xu?t tinh s?m t?i gia. Th?c t?, gi?i pháp tr? này li?u có hi?u qu? ch?m c?ng nh? ch?c n?ng ?e d?a y?u. Nam m?i b? b?nh, b?nh tình nh?, c?n áp d?ng.

ng??i b? b?nh t?i giai ?o?n trung bình c?ng nh? tr?m tr?ng, có kh? n?ng dùng l?a ch?n l?c các ph??ng pháp khoa h?c giúp gia t?ng c?ng nh? ?n ??nh h?u hi?u tr? ch?ng xu?t tinh s?m b?ng thu?c hay ti?u ph?u. C?n ph?i thì có s? tr? l?i, ??ng ý c?a bác s? chuyên khoa ch?a tr? trong lúc l?y nh?ng gi?i pháp này.

Các ??i t??ng ?i?u tr? xu?t tinh s?m không c?n dùng thu?c

sau ?ây, phòng khám s? gi?i thi?u t?i b?n ??c chi ?ào th?i m?t s? gi?i pháp ch?a tr? b?nh xu?t tinh s?m không c?n thu?c hi?u qu? c?ng nh? ph?m vi áp d?ng theo nhóm thành ph?n.

2. S? d?ng m?o dân gian ?i?u tr? ch?ng xu?t tinh s?m

Trong dân gian li?u có truy?n l?i r?t nhi?u m?o t?n d?ng ngu?n th?o d??c d?i dào quanh v??n nhà ?? ch?a tr? ch?ng xu?t tinh s?m.

2.1 ch?a tr? b? xu?t tinh s?m ? nhà ??i v?i g?ng

g?ng t??i n??ng ch?a xu?t tinh s?m: chu?n b? 1 c? g?ng t??i, ?em r?a s?ch, ch?n ?oán lên b?p n??ng ??n khi g?ng t??i khô và teo l?i. B? h?t l?p v? bên ngoài, l?y dao c?t thành mi?ng nh?, ?n tr?c ti?p ho?c hãm trà u?ng.

Ng?m g?ng t??i tr??c khi ng?: Tr??c lúc ?i ng? 10 phút, ng?m m?t mi?ng g?ng t??i ?ã t?ng ??p d?p vào ???ng mi?ng.

s? d?ng n??c g?ng m?t ong: g?ng r?a s?ch s?, c?o v?, ?út vào máy ép s? d?ng n??c. Pha n??c g?ng t??i v?i m?t ong u?ng 3 l?n/ngày, liên t?c 2-3 tháng.

Ch?a xu?t tinh s?m t?i nhà v?i g?ng

gi?i pháp này có th? dùng ch?n ?oán ph?n l?n thành ph?n b?nh xu?t tinh s?m. Ch? có m?t nhóm nh?ng nam gi?i h?n ch? l?y g?ng g?m:

 • ng??i m?c ho, ?i ?ái, ?i ??i ti?n ra máu
 • b?nh nhân ?ái ???ng
 • b?n nam nhi?m b?nh lý tim m?ch
 • ng??i b?nh s?t rét
 • b?n nam v?a ti?n hành ti?u ph?u

Các bài vi?t có th? b?n quan tâm:

https://suckhoecongdong.webflow.io/posts/cach-giam-dau-bung-kinh-nhanh-nhat
https://suckhoecongdong.webflow.io/posts/xet-nghiem-giang-mai-het-bao-nhieu-tien
https://suckhoecongdong.webflow.io/posts/5-dia-chi-benh-vien-chua-va-cat-tuyen-mo-hoi-nach-o-dau-tot-nhat-ha-noi-2019
https://suckhoecongdong.webflow.io/posts/5-dia-chi-benh-vien-chua-va-cat-tuyen-mo-hoi-nach-o-dau-tot-nhat-ha-noi-2019
https://suckhoecongdong.webflow.io/posts/5-dia-chi-benh-vien-chua-va-cat-tuyen-mo-hoi-nach-o-dau-tot-nhat-ha-noi-2019
https://suckhoecongdong.webflow.io/posts/xet-nghiem-giang-mai-het-bao-nhieu-tien
https://suckhoecongdong.webflow.io/posts/xet-nghiem-giang-mai-het-bao-nhieu-tien

2.2 ch?a xu?t tinh s?m t?i gia b?ng lá l?t

Lá l?t ??c ?i?m ?m, b? t? cùng v?i ph?, gi?m tình tr?ng nh?y c?m c?a "c?u nh?", kéo dài kho?ng th?i gian "yêu". Bên c?nh ?ó, lá l?t còn li?u có công d?ng c?i thi?n tu?n hoàn máu, gi?m sút nh?c m?i x??ng kh?p, phòng tránh m?t s? b?nh sinh s?n, c?i thi?n ch?c n?ng mi?n d?ch.

Lá l?t có nguy c? s? d?ng nh? 1 ph??ng thu?c ?àn ông hay m?t th?c ph?m ?i?u tr? ch?ng xu?t tinh s?m t?i nhà hi?u qu?.

Lá l?t s?c thành thu?c: l?y 1 n?m lá l?t t??i, r?a s?ch, ngâm qua ??i v?i n??c mu?i Sau ?ó v?t ra, ?? ráo. Ch?n ?oán lá l?t vào ?m, thêm 300ml n??c s?ch, ?un sôi trong 5 phút, v?t l?y n??c s? d?ng h?t trong hôm.

Lá l?t cu?n th?t bò: s?p 200g th?t bò b?m nhuy?n ??p gia v? v?a ?n. L?y lá l?t ?ã t?ng r?a s?ch s?, ngâm qua n??c mu?i tinh ?? cu?n th?t bò thành t?ng lát ch? nh?. ?em n??ng ch? lá l?t th?t bò trên b?p than ??n lúc nh?ng m?t vàng ??u. Dùng ?n cùng b?a c?m liên ti?p.

Lá l?t om l??n: chu?n b? 500g th?t l??n t?ng v? sinh, c?t khúc, ??p cùng gia v?. Cho l??n vào n?i ??t om chín R?i ?? n??c c?t d?a vào ?un sôi, thêm lá l?t ?ã c?t khúc vào ??o ??u c?ng nh? th??ng th?c.

nh?ng b?n nam b? nóng trong (nhi?t ???ng mi?ng, khô môi, b?c h?a, táo bón…) không nên s? d?ng lá l?t. Các ch?t trong lá l?t có kh? n?ng gây nên t??ng tác thu?c, ng??i b?nh nên v?n d?ng ý ki?n bác s? n?u ?ang ch?a tr? ??i v?i nh?ng lo?i thu?c không gi?ng.

http://cacbenhnamkhoa.com/chi-phi-kham-nam-khoa-het-bao-nhieu-tien--12WEF988.html
http://cacbenhnamkhoa.com/4-dia-chi-phong-kham-tri-uy-tin-tai-ha-noi-hien-nay-12WEF98A.html
http://cacbenhnamkhoa.com/chi-phi-cat-tuyen-mo-hoi-nach-het-bao-nhieu-tien-12WEF99A.html
http://cacbenhnamkhoa.com/chi-phi-cat-tuyen-mo-hoi-nach-het-bao-nhieu-tien-12WEF99A.html
http://cacbenhnamkhoa.com/chi-phi-cat-tuyen-mo-hoi-nach-het-bao-nhieu-tien-12WEF99A.html
http://cacbenhnamkhoa.com/5-dia-chi-benh-vien-phong-kham-chua-tri-cat-tuyen-mo-hoi-nach-tai-ha-noi-12WEF99B.html

2.3 ch?a ch?ng xu?t tinh s?m không c?n thu?c b?ng lá h?

Lá h? là v? thu?c quen thu?c có công d?ng b? th?n tráng d??ng, t?ng c??ng sinh lý b?n nam hi?u qu?. Trong lá h? li?u có ch?a hàm s? l??ng không nh? nh?ng d??c ch?t t? nhiên t?t cho bi?t sinh lý phái m?nh nh?: Photpho, magie, fructose…

Cách ch?a xu?t tinh s?m b?ng lá h?

gi?i pháp th?c hi?n:

 • s? d?ng 500g lá h? r?a s?ch s?, ngâm ??i v?i n??c mu?i Sau ?ó r?a l?i ??i v?i n??c s?ch. Sau khi lá h? ráo n??c ?em c?t khúc, ?út vào máy nghi?n hay giã nhuy?n l?y n??c c?t, s? d?ng ngày hai l?n, liên t?c trong 1 tu?n.

2.4 R??u thu?c ch?a xu?t tinh s?m

s? d?ng r??u ngâm là 1 ph??ng pháp ch?a b?nh xu?t tinh s?m không l?y thu?c ???c r?t nhi?u cánh mày râu yêu thích. Tuy nhiên, b?n ??c tr??c lúc l?y c?n ph?i v?n d?ng ý ki?n bác s? chuyên khoa do không ph?i ai c?ng có nguy c? dùng ph??ng pháp tr? này.

tuy?t nhiên l?u ý ??i v?i b?n nam li?u có ti?n s? m?c các b?nh v? huy?t áp, tim m?ch, gan, th?n, ti?n ?ình…

trong quá trình ?i?u tr?, b?nh nhân c?ng không ???c phép l?m d?ng r??u ?? nh?u nh?t. R??u thu?c ch? c?n ph?i dùng 20 - 30ml/ngày. Dùng quá nhi?u không ch? lãng chi phí mà l?i d?n ??n l?i cho s?c kh?e.

2.5 tr? b?nh xu?t tinh s?m ? nhà v?i r??u ngâm dâm d??ng ho?c

Dâm d??ng ho?c li?u có công d?ng tráng d??ng, b? th?n, m?nh gân c?t, khu phong tr? không cao, giúp cho gia t?ng sinh s?n b?n nam h?u hi?u.

gi?i pháp th?c hi?n:

 • B??c 1: Sao dâm d??ng ho?c

Tr??c lúc ngâm r??u, lá dâm d??ng ho?c nên ???c ?em sao khô. Có nguy c? ch?n sao ??i v?i mu?i tinh, ??i v?i r??u, ??i v?i b? hay m? dê.

 • B??c 2: chu?n b? m?t bình th?y tinh, c? 500g dâm d??ng ho?c thì ngâm ??i v?i 3 lit r??u.
 • B??c 3: ?? bình r??u ngâm t?i n?i thoáng mát, không nên ánh n?ng tr?c tuy?n, ngâm 7 ngày là có kh? n?ng l?y ra s? d?ng. 1 Ngày dùng 1-2 chén nh? vào nh?ng b?a hàng ??u.

2.6 gi?i pháp ch?a tr? ch?ng xu?t tinh s?m t?i gia ??i v?i r??u ba kích

gi?ng nh? dâm d??ng ho?c, ba kích c?ng là 1 d?ng th?o d??c li?u có công n?ng b? th?n, tráng d??ng ???c áp d?ng t? lâu trong Y h?c c? truy?n,

bi?n pháp th?c hi?n ngâm r??u ba kích:

 • B??c 1: ch?n và s? ch? ba kích

Lõi ba kích không có nhi?u d??ng ch?t, ?em ngâm cùng không ch? gây t?n di?n tích mà còn ?nh h??ng không t?t t?i h??ng v? c?a r??u. Do ?ó, b?n ??c có kh? n?ng l?a ch?n mua ba kích ?ã t?ng rút lõi ho?c mua ba kích t??i v? t? rút lõi.

c?n ph?i ch?n ba kích già, có l?p ngoài xù xì, ba kích tím t?t h?n ba kích tr?ng. Ba kích ?em r?a s?ch s?, l?y bàn ch?i nh? chà xát cho h?t ??t bên ngoài c?. Có nguy c? ?em ph?i khô ho?c l?y ba kích t??i ?? ngâm r??u luôn.

 • B??c 2: Ngâm r??u

chu?n b? bình th?y tinh s?ch, khô, x?p ba kích vào Ti?p ?ó ?? r??u vào ngâm. 1Kg ba kích t??i ngâm cùng 5 lít r??u, 1kg ba kích khô ngâm cùng 8 lít r??u. L?a ch?n r??u li?u có n?ng tình tr?ng t? 47- 50 tr?ng thái.

?em bình r??u ??t n?i khô ráo, không nên ánh n?ng tr?c ti?p hay chôn xu?ng ??t trong 2-3 tháng là có nguy c? l?y ???c. Tuy nhiên, th?i gian l?y t?t h?n h?t là t? 7 tháng tr? ?i.

Ngoài ra, nh?ng ki?u r??u ngâm khác nh? r??u ngâm nhung h??u, r??u ngâm r? cau, r??u ngâm linh chi, r??u ngâm nhân sâm, r??u ngâm ?ông trùng h? th?o… c?ng li?u có ch?c n?ng r?t t?t tr? giúp ?i?u tr? xu?t tinh s?m.

2.7 B?m huy?t ch?a xu?t tinh s?m

?ây là gi?i pháp ch?a tr? b? xu?t tinh s?m li?u có xu?t x? t? ?ông y giúp gia t?ng s?c kh?e sinh d?c an toàn, h?u hi?u.

nh?ng khu v?c huy?t ??o t?t cho bi?t sinh s?n phái m?nh g?m:

 • Huy?t n?i quan
 • Huy?t h?i âm
 • Huy?t khúc c?t
 • Huy?t khí h?i
 • Huy?t th?n du
 • Huy?t quan nguyên
 • Huy?t m?nh môn
 • Huy?t tam âm giao

bi?n pháp này c?n ph?i ???c ti?n hành b?i vì các chuyên gia nam khoa, li?u pháp viên thì có chuyên môn ?? ??m b?o ??nh v? ?úng huy?t, làm ?úng li?u pháp châm c?u.

N?u ??nh v? không ?úng huy?t, ?nh h??ng l?c không ??, b?m huy?t sai l?ch gi?i pháp không ch? không hi?u qu? mà l?i khi?n b?nh nhân c?m giác ?au h?n.

3. ?n gì ch?ng ch?ng xu?t tinh s?m

nhi?u nghiên c?u ?ã t?ng ch? ra r?ng, kh?u ph?n ?n dinh d??ng khoa h?c, cho thêm các ?? ?n t?t ch?n ?oán sinh s?n ?àn ông thì có ích trong vi?c lâu ngày kho?ng th?i gian quan h?. Gi?i pháp ch?a b?nh xu?t tinh s?m không c?n ph?i thu?c này có nguy c? s? d?ng ch?n ?oán t?t c? ??i t??ng.

Cách ch?a xu?t tinh s?m qua ?n u?ng

bài vi?t này là danh sách m?t s? th?c ?n giúp quý ông kéo dài cu?c yêu nh? ý:

 • Tr?ng v?t t?t
 • Hành tây
 • Hàu
 • Th?t dê
 • Th?t gà
 • Giá ?? tr?n
 • Tr?ng gà
 • Cá h?i
 • M?ng tây
 • Qu? b?
 • Qu? chu?i

bên c?nh m?t s? th?c ?n c?n ph?i cho thêm, m?t s? quý ông c?ng c?n kh? nh?ng món ?n có h?i k?t lu?n “c?u nh?” ra kh?i th?c ??n liên ti?p nh?: R??u, bia, th?c ?n n?u s?n, ?? chiên rán, n??c ng?t thì có gas

V?a r?i là nh?ng hi?u bi?t mà HealthInfo cung c?p cho quý ??c gi? bi?t rõ h?n v? b?nh tình c?a b?n thân, cùng v?i li?u có cái quan sát ?úng ??n nh?t ?? quy?t ??nh thì có nên ??n g?p bác s? cùng v?i ch?a tình tr?ng b?nh hay không.

Xem thêm các b?nh khác:

https://www.rakennerahastot.fi/web/hongduyytuong365/home/-/blogs/phac-?o-chua-benh-viem-tinh-hoan-moi-nhat-tai-nam-gioi
https://www.rakennerahastot.fi/web/hongduyytuong365/home/-/blogs/nam-khoa-o-%C4%91au-tot-nhat-%C4%91ia-chi-kham-nam-khoa-uy-tin-o-ha-noi
https://inversionistas.hites.com/web/bacsituvan247/home/-/blogs/cat-tri-o-au-tot-nhat-chat-luong-nhat-ha-noi
http://yasunitransparente.ambiente.gob.ec/web/phong/home/-/blogs/mo-cat-tri-o-dau-ha-noi-chat-luong-nhat-ha-noi-ngay-nay
http://yasunitransparente.ambiente.gob.ec/web/phong/home/-/blogs/rong-kinh-la-gi-nguyen-nhan-cung-nhu-trieu-chung-cua-benh-rong-kinh
http://yasunitransparente.ambiente.gob.ec/web/phong/home/-/blogs/quy-trinh-chua-tri-viem-nhiem-tinh-hoan
https://www.sab.gov.co/web/bacsituvan247/home/-/blogs/cat-tri-o-au-ha-noi-tot-nhat-uy-tin-nhat-ha-noi
https://www.sab.gov.co/web/bacsituvan247/home/-/blogs/xet-nghiem-phu-khoa-mat-bao-nhieu-tien-cung-voi-luc-nao-nen-i-kham
http://www.icminozzimatera.it/web/bacsituvan247/home/-/blogs/mo-cat-tri-o-%C4%91au-thi-tot-chat-luong-nhat-ha-noi-ngay-nay
http://www.sp-church.org.tw/web/meatlahealthcare/home/-/blogs/13353224
https://www307.regione.toscana.it/web/clinichealthcare/home/-/blogs/phac-do-tri-viem-tinh-hoan-hien-dai-nhat-o-dan-ong
https://simplifier.net/guide/tin-tuc/rong-kinh-la-gi-nhung-dau-hieu-cua-rong-kinh
https://simplifier.net/guide/tin-tuc/kham-nam-khoa-o-dau-tot-nhat
https://simplifier.net/guide/tin-tuc/benh-lau-la-gi-nguyen-nhan-benh-lau
https://simplifier.net/guide/tin-tuc/chua-hoi-nach-tai-nha-don-gian
https://simplifier.net/guide/tin-tuc/benh-hoi-nach-co-phai-do-an-hanh-khong
https://simplifier.net/guide/chi-phi-kham-phu-khoa-bao-nhieu-tien/chi-phi-kham-phu-khoa-va-khi-nao-can-di-kham-phu-khoa

Comentarios