Blogs Blogs

N?o phá thai 3 tháng d?u c?n ph?i chú ý các gì

phá thai ? ?âu là v?n ?? mà r?t nhi?u ch? em b?n kho?n nh?t, c?ng là ?i?u mà không nam gi?i phái ??p nào nguy?n v?ng. Tuy nhiên, vì mang b?u bên ngoài ý mu?n, thai m?c d? t?t b?m sinh, thi?u s?c kh?e ?? có b?u hay nh?ng lý b?i vì không gi?ng làm cho phái ??p không còn l?a ch?n nào khác phía ngoài n?o phá thai. Sau ?ây là 17 câu h?i c?n chú ý khi n?o b? thai 3 tháng ??u.

1. N?o phá thai là gì?

N?o phá thai là bi?n pháp ?ình ch? mang thai v?i ph?u thu?t ?? lo?i b? phôi thai hay bào thai và nhau thai ra kh?i d? con ho?c dùng thu?c b? thai.

https://suckhoecongdong.webflow.io/posts/cach-giam-dau-bung-kinh-nhanh-nhat
https://suckhoecongdong.webflow.io/posts/xet-nghiem-giang-mai-het-bao-nhieu-tien
https://suckhoecongdong.webflow.io/posts/5-dia-chi-benh-vien-chua-va-cat-tuyen-mo-hoi-nach-o-dau-tot-nhat-ha-noi-2019
https://suckhoecongdong.webflow.io/posts/5-dia-chi-benh-vien-chua-va-cat-tuyen-mo-hoi-nach-o-dau-tot-nhat-ha-noi-2019
https://suckhoecongdong.webflow.io/posts/5-dia-chi-benh-vien-chua-va-cat-tuyen-mo-hoi-nach-o-dau-tot-nhat-ha-noi-2019
https://suckhoecongdong.webflow.io/posts/xet-nghiem-giang-mai-het-bao-nhieu-tien
https://suckhoecongdong.webflow.io/posts/xet-nghiem-giang-mai-het-bao-nhieu-tien

2. Phá thai ba tháng ban ??u là gì?

ph?n l?n nh?ng tr??ng h?p b? thai ???c làm trong ba tháng m?i ??u, b?i ?ây xem là m?t trong s? các th?i ?i?m phá thai an toàn nh?t. ?? ??m b?o m?c an toàn cho bi?t mình và k?t qu? phá thai, b?n c?n xác ??nh ??n 1 c? s? y t? uy tín, uy tín và ?áng ch?t l??ng ?? th?c hi?n b? thai d??i s? giúp s?c c?a ??i ng? trang thi?t b? y t? hi?n ??i.

phá thai trong ba tháng ??u có th? ???c th?c hi?n v?i ti?u ph?u (ví d? nh? n?o hút thai) ho?c b?ng gi?i pháp s? d?ng thu?c. Trên th?c t?, n?o hút thai là ph??ng pháp phá thai th??ng th?y nh?t.

3. Phá thai ngo?i khoa ???c làm nh? v?y nào?

chuyên gia s? ??t thi?t b? m? v?t vào "cô bé" c?a b?n ?? b?c l? c? d? con. 1 ?ng hút thông ???c k?t n?i v?i máy b?m hút thai chân không s? ???c ?út vào c? t? cung ?? hút thai và nhau thai ra bên ngoài.

4. Các ki?u thu?c gi?m sút c?m giác ?au nào ???c l?y tr??c khi phá thai?

5. ?i?u gì s? x?y ra sau khi b? thai ba tháng ??u?

Sau th? thu?t b? thai, b?n s? ngh? ng?i t?i phòng tránh h?i ph?c. Sau m?t gi?, b?n có nguy c? v? nhà. Trong m?t s? tr??ng h?p, có nguy c? m?c chu?t rút trong m?t ho?c 2 hôm R?i. Tình tr?ng ch?y máu âm h? có kh? n?ng lâu ngày ??n 2 tu?n.

6. Phá thai n?i khoa ???c ti?n hành nh? v?y nào?

phá thai n?i khoa trong ba tháng ??u không c?n ph?i ph?u thu?t hay gây ra mê, tuy v?y c?n thi?t th?m khám nhi?u l?n ? nh?ng trung tâm y t? tin c?y, ch?t l??ng. Nh?ng d?ng thu?c d?n ??n s?y thai nh? thu?c s? d?ng hay thu?c ???c ??t vào âm h?. B?n có th? dùng chúng ? nhà mà không c?n ??n ??a ch? phá thai an toàn ? hà n?i.

7. Các d?u hi?u sau khi dùng thu?c phá thai là gì?

nh?ng d?ng thu?c ???c l?y trong b? thai n?i khoa s? gây ra xu?t huy?t n?ng h?n r?t nhi?u so ??i v?i th?i k? kinh nguy?t thông th??ng. Xu?t hi?n m?t s? tri?u ch?ng nh? chu?t rút tr?m tr?ng, bu?n nôn, s?t, ?n l?nh. B?n có th? dùng thu?c suy gi?m ?au ??n không kê ??n, trong tr??ng h?p c?p thi?t, chuyên gia s? kê toa thu?c gi?m sút ?au ??n m?nh h?n k?t lu?n b?n. ?? b? thai hoàn t?t, s? m?t t?m kho?ng vài hôm hay vài tu?n.

8. Thì có nên ?i tái khám sau lúc phá thai v?i thu?c không?

Trong vòng 2 tu?n sau khi phá thai v?i thu?c, b?n c?n t?i b?nh vi?n chuyên khoa ch?t l??ng ?? ki?m tra ???c xem li?u r?ng vi?c phá thai ?ã t?ng hoàn t?t ch?a. N?u b?n v?n mang thai sau lúc l?y thu?c, b?n có nguy c? ???c ch?n ?oán dùng 1 li?u thu?c khác hay ph?i b? thai v?i th? thu?t.

9. B? thai ba tháng gi?a th?i k? thai nghén là gì?

b? thai ba tháng gi?a thai k? ???c th?c hi?n khi bào thai ?ã ???c h?n 13 tu?n. Nó ???c th?c hi?n v?i ti?u ph?u nong g?p thai (D&E) ho?c v?i thu?c (phá thai n?i khoa). Phá thai b?ng ph?u thu?t thì có ít bi?n ch?ng h?n so v?i phá thai n?i khoa. ?a s? phái ??p phá thai ba tháng gi?a th?i k? thai nghén ??u ph?i phá thai b?ng ti?u ph?u.

10. B? thai ba tháng gi?a thai k? ???c ti?n hành nh? v?y nào?

Tr??c khi th?c hi?n phá thai, bác s? s? l?y thu?c ?? khi?n giãn c? d? con và R?i gây ra mê toàn thân ho?c d?n t?i tê c? d? con ?? suy gi?m c?m giác ?au. Bào thai s? ???c dùng ra qua "cô bé" v?i ph?u thu?t nong g?p thai (D&E). Cu?i cùng, bác s? chuyên khoa s? s? d?ng ?ng hút ?? ??a nh?ng ph?n còn sót l?i trong c? t? cung ra phía ngoài.

11. Các d?u hi?u sau lúc phá thai ngo?i khoa gi?a th?i k? thai nghén là gì?

Trong m?t ho?c 2 ngày sau ti?u ph?u phá thai, b?n có th? th?y m?t s? m?c ?? ?au t?c hay chu?t rút. ??ng th?i, c?p ?? ch?y máu âm h? có kh? n?ng kéo dài t?i 2 tu?n.

12. Phá thai n?i khoa gi?a th?i k? thai nghén ???c th?c hi?n nh? th? nào?

b? thai n?i khoa ba tháng gi?a thai k? th??ng hay ???c th?c hi?n t?i b?nh vi?n n?i b?n có th? ???c quan sát trong su?t quá trình. Nh?ng lo?i thu?c ???c dùng ?? gây ra s?y thai có kh? n?ng ???c cho vào âm h?, dùng b?ng khoang mi?ng, tiêm vào t? cung hay tiêm qua ???ng truy?n m?ch máu (IV). Các d?ng thu?c này làm cho t? cung t?t bóp và tr?c b?n bào thai ra bên ngoài. Chuyên gia s? k?t lu?n b?n dùng thu?c gi?m sút ?au hay gây nên tê c? t? cung.

13. C?n làm gì sau lúc phá thai n?i khoa gi?a thai k??

nh?ng d?ng thu?c gây s?y thai th??ng hay b?t m?i ??u phát huy công d?ng trong kho?ng 12 gi?. Dù th?i gian ?? hoàn t?t vi?c phá thai khó có th? ?oán chu?n xác, nh?ng, bình th??ng v?n ?? b? thai s? hoàn t?t trong t?m 12 ??n 24 gi?. Thu?c có nguy c? d?n ??n các tác d?ng ph? nh? bu?n nôn, s?t c?ng nh? tiêu ch?y.

14. M?t s? h?u qu? có th? di?n ra khi phá thai?

phá thai v?i bi?n pháp n?i khoa quy trình phá thai b?ng thu?c ho?c ngo?i khoa ?ôi khi có nguy c? gây các tai bi?n r?t l?n sau b? thai nh?:

  • bào thai hi?n ?ang trong t? cung c?a n?, ??c bi?t là v?i tình hu?ng phá thai b?ng thu?c
  • nhi?m trùng
  • xu?t huy?t n?ng (b?ng huy?t)
  • th??ng t?n t? cung cùng v?i m?t s? b? ph?n khác.

15. Các bi?u hi?n nào c?n b?t g?p bác s? chuyên khoa sau lúc phá thai?

N?u b?t c? d?u hi?u nào sau ?ây x?y ra, hãy ??n ngay b?nh vi?n chuyên khoa ?? ???c ?i?u tri:

  • c?m giác ?au b?ng ho?c c?m giác ?au vùng eo l?ng qu?n qu?i
  • ch?y máu quá ?? (b?ng huy?t)
  • S?t cao

16. Khi nào c?n s? d?ng ph??ng pháp ng?a thai sau khi phá thai?

B?n có kh? n?ng có b?u ngay sau lúc phá thai, ngay c? tr??c lúc kinh nguy?t c?a b?n tr? l?i. Ph?n l?n m?t s? gi?i pháp phòng tránh thai sau lúc b? thai có kh? n?ng ???c b?t ??u tiên vào cùng ngày b? thai.

17. Nh?ng chi ph?i s?c kh?e lâu dài t? vi?c phá thai?

các n? lo l?ng r?ng b? thai có th? tác ??ng ??n s?c kh?e trong t??ng lai c?a h?. H?u h?t phá thai 1 l?n không chi ph?i t?i kh? n?ng có b?u c?a b?n hay kh? n?ng h?u qu? thai trong t??ng lai. ??i v?i ch? em phá thai có th? có nguy c? tr?m c?m ho?c nh?ng th?c m?c s?c kh?e khác bi?t.

??c thêm:

 

Comentarios