Blogs Blogs

Thông tin v? giang mai b?n c?n bi?t

giang mai là m?t trong s? nh?ng b?nh truy?n nhi?m qua nh?ng ???ng tình d?c ?áng s? nh?t, chi ph?i nghiêm tr?ng ??n s?c kh?e và tính m?nh c?a b?nh nhân. N?u ch? nên ch?m sóc y t? k?p th?i, ng??i b? b?nh có kh? n?ng m?c ph?i r?t nhi?u h?u qu? nguy h?i. V?y nguyên do gây b?nh giang mai là gì? ???ng lây lan và bi?u hi?n giang mai nh? v?y nào?

1. Giang mai là gì?

b?nh giang mai là 1 b?nh nhi?m khu?n do xo?n khu?n giang mai d?n t?i. Vi rút b?nh giang mai thâm nh?p tr?c ti?p vào ng??i lúc "làm chuy?n ?y" không ???c b?o v? (???ng âm ??o, h?u môn ho?c mi?ng), qua các v?t x??c trên da và niêm m?c khi ti?p xúc v?i d?ch bài ti?t t? t?n th??ng b?nh giang mai.

xo?n khu?n giang mai còn có th? lây lan t? m? sang con trong giai ?o?n thai nhi t? tháng th? 4 tr? ?i, vì xo?n khu?n này xâm nh?p máu thai nhi qua dây r?n.

do c?u trúc c?a b? ph?n sinh s?n t?i lo?i m? mà nam gi?i ch? em ph? n? không khó m?c truy?n nhi?m các b?nh hoa li?u h?n ?àn ông, nói c? giang mai. B?nh giang mai ? phái ??p n?u không ch?a s?m r?t có kh? n?ng d?n t?i các th??ng t?n ? m?i nh?ng c? quan trong ng??i nh? viêm loét b? ph?n sinh d?c, phát ban ngoài da, ?au t?c c? x??ng, nguy hi?m nh?t d?n t?i chi ph?i t?i n?i t?ng.

https://infogram.com/liet-duong-la-gi-nguyen-nhan-va-dau-hieu-liet-duong-1h7z2l87e0vzg6o?live

2. C?n nguyên b?nh giang mai

c?n nguyên gây ra b?nh là xo?n khu?n Treponema pallidum (Treponema pallidum) vì Schaudinn cùng v?i Hauffman ??nh v? ra vào n?m 1905. Xo?n khu?n này li?u có hình lò xo, g?m có 6-14 kho?ng xo?n. H? mi?n d?ch c?a xo?n khu?n này r?t y?u, ra kh?i c? th? nó s?ng kh?i không quá vài gi?. Trong n??c ?á, nó v?n gi? ???c ??c tính di ??ng r?t lâu, ? nhi?t tr?ng thái 45 giai ?o?n C nó s? b? ch?t sau 30 phút. M?t s? ch?t kh? trùng, xà ?? phòng có nguy c? di?t ???c xo?n khu?n này trong vài phút.

https://cacbenhnamkhoa.com/4-dia-chi-phong-kham-tri-uy-tin-tai-ha-noi-hien-nay-12WEF98A.html

3. M?t s? d?u hi?u nh?n bi?t cùng v?i bi?u hi?n

d?u hi?u nh?n bi?t, tri?u ch?ng b?nh giang mai x?y ra trong 3 th?i k?:

  • giai ?o?n 1: ?ây là th?i k? ? b?nh th??ng hay lâu ngày kho?ng 3 tu?n. Sau ?ó lúc qua th?i gian ? b?nh, b?nh s? b?t m?i ??u xu?t hi?n các tri?u ch?ng c?a s?ng và h?ch. S?ng b?nh giang mai là 1 v?t tr?t nông, hình tròn ho?c b?u d?c, không có g? xu?t hi?n cao, kích th??c kho?ng 0,5 - 2cm, gi?i h?n rõ và ??u ??n, ?áy s?ch màu ?? nh? th?t t??i, n?n c?ng (vì v?y g?i là s?ng c?ng) và bóp không ?au. S?ng b?nh giang mai hay b?t g?p nh?t là ? niêm m?c sinh d?c. T?i n? gi?i s? th??ng b?t g?p t?i môi l?n, môi bé, mép "cô bé". ? ?àn ông th??ng b?t g?p ? quy ??u, mi?ng sáo, bìu, "c?u nh?"... Bên c?nh ?ó, s?ng b?nh giang mai có th? g?p t?i ???ng mi?ng, môi, l??i...H?ch s? xu?t hi?n 5 - 6 ngày sau lúc có s?ng, h?ch khu v?c b?n s?ng to và thành chùm, trong s? ?ó li?u có m?t h?ch to nh?t g?i là h?ch chúa.
  • giai ?o?n 2: Là giai ?o?n 45 ngày sau lúc li?u có s?ng giang mai c?ng nh? có nguy c? lâu ngày t?i 2 - 3 n?m. Th?y các th??ng t?n da c?ng nh? niêm m?c song lúc lành th??ng hay không ?? l?i s?o. Xo?n khu?n giang mai không khó d?n ??n viêm nhi?m huy?t v?i m?t s? d?u hi?u nóng s?t c?ng nh? xu?t hi?n h?ch. Giai ?o?n này th??ng li?u có m?t s? tri?u ch?ng lâm sàng nh?: nh?ng dát ?? th? h?ng r?i rác ? thân b?n thân, s?n b?nh giang mai v?i không ít hình thái ?a d?ng (s?n màu ?? th? h?ng, thâm b? nhi?m cùng v?i có th? thì có vi?n v?y n?n xung quanh, s?n giang mai ki?u v?y n?n, lo?i tr?ng cá, s?n ho?t t?...), s?n phì ??i th??ng b?t g?p t?i h?u môn và sinh s?n, viêm h?ch lan t?a và m?c r?ng tóc lo?i r?ng Th?a.

https://suckhoecongdong.webflow.io/posts/xet-nghiem-giang-mai-het-bao-nhieu-tien

  • giai ?o?n 3: xu?t hi?n th??ng t? 5, 10, 15 n?m sau lúc li?u có s?ng v?i các d?u hi?u nh? s?ng th??ng sâu, gôm ? da, x??ng, n?i t?ng, tim m?ch c?ng nh? th?n kinh. ? th?i k? này b?nh nhân ít có th? lây lan ch?n ?oán b?n trai do xo?n khu?n ?ã thâm nh?p và khu trú vào ph? t?ng, không còn ? da, niêm m?c n?a.

Chú ý: Gi?a th?i k? 1 t?i giai ?o?n 2, gi?a giai ?o?n 2 t?i giai ?o?n 3, b?nh có kh? n?ng không có m?t s? d?u hi?u nh?n bi?t lâm sàng. ?ó là giang mai kín c?ng nh? ???c nh?n d?ng ch? lúc nh? nh?n bi?t huy?t thanh.

4. Tai bi?n c?a b?nh giang mai

b?nh giang mai có th? gây m?t s? tai bi?n nguy hi?m nh?:

  • xo?n khu?n giang mai có th? gây nên th??ng t?n m?i nh?ng b? ph?n c?p thi?t trong c? th?.
  • giang mai ?nh h??ng x?u t?i da, niêm m?c, m?t ??n m?t s? b? ph?n n?i t?ng nh? gan, tim m?ch, th?n kinh.
  • B?nh có th? d?n t?i bi?n ch?ng nguy h?i nh? viêm ??ng m?ch ch?, phình ??ng m?ch ch?, b?i li?t toàn thân, thay ??i tâm th?n, viêm gan.
  • b?nh giang mai b?m sinh có nguy c? d?n t?i m?t m?ng ch?n ?oán bào thai hay d? t?t thai sau lúc sinh.

??c thêm:

Siguiente
Comentarios