Idioma Idioma

español [Beta] español [Beta]

Blogs Blogs

Khac dau chu ky gia re

Kh?c d?u ch? ký là con d?u ???c kh?c theo ch? ký m?u c?a m?t cá nhân nào ?ó v?i ?? chính xác ??n 99,99%, d?u ch? ký giúp ti?t ki?m th?i gian hi?u qu?. ??i v?i nh?ng khách hàng hay ph?i làm vi?c v?n phòng liên quan ??n th? t?c hay ph?i ký tá nhi?u, hay các khách hàng luôn ph?i ?au ??u vì không l?n nào ký gi?ng l?n nào. Hi?n nay d?u ch? ký ?ã tr? nên thông d?ng và ???c cho phép s? d?ng ? r?t nhi?u l?nh v?c khác nhau nh?: B?nh vi?n, Tr??ng h?c, C? quan, V?n phòng…vv

C? s? Kh?c D?u Ái Ái chuyên nh?n thi?t k? kh?c d?u ch? ký online ho?c con d?u ch? ký kèm h? tên theo m?i nhu c?u. Kh?c d?u giá r?, giao hàng t?n n?i t?i TPHCM.

D?u Ch? Ký

Kh?c d?u ch? ký có c?n th? t?c gì không?

M?i cá nhân ??u ???c kh?c d?u ch? ký cá nhân riêng c?a mình ?? gi?m b?t công s?c và làm vi?c hi?u qu? h?n trong kinh doanh, làm vi?c hàng ngày. V?i tính ch?t s? d?ng cá nhân trong công vi?c n?i b? c?a ng??i dùng có th? s? d?ng trong các v?n b?n, gi?y t?, ch?ng t?, hóa ??n, b?n ?i?m nên quý khách hàng hoàn toàn kh?c d?u ch? ký cá nhân mà không c?n ph?i ??ng ký v?i c? quan pháp lu?t nào.

Kh?c con d?u ch? ký và tên, ch?c danh l?y li?n

D?u ch? ký 1 dòng: v?i kích th??c ph? bi?n nh? 22mm x 58mm, 42mm x 42mm, 50mm x 30mm – Kh?c d?u ch? riêng 1 ch? ký trên 1 dòng. V?i màu s?c nh? màu ??, ?en, xanh.

D?u ch? ký 2 dòng: Con d?u ch? ký 2 dòng bao g?m 2 thông tin là ch? ký và h? tên. Phù h?p v?i các v?n b?n, ch? ký c?n h? tên.

Kh?c d?u ch? ký giao hàng t?n n?i t?i TPHCM

Luôn mang l?i nh?ng ti?n ích cho khách hàng m?t cách thu?n l?i, nhanh chóng, ti?t ki?m chi phí nh?t. Hi?n nay quý khách hàng có th? ??t hàng làm con d?u, kh?c d?u nhanh online t?i website khacdauaiai.com ho?c ??t hàng làm con d?u theo yêu c?u qua hotline, zalo 0379.433.767 c?a Kh?c D?u Ái Ái.

Kh?c D?u Ái Ái, Kh?c D?u Nhanh, Giá R?, L?y Li?n T?i TPHCM – M?i chi ti?t xin vui lòng liên h? v?i chúng tôi ?? ???c h? tr? nhanh, chính xác và phù h?p nh?t.

C?A HÀNG KH?C D?U ÁI ÁI

E-Mail: dinhai2510@gmail.com
Hotline: 0906.119.452 - 0379.433.767
Zalo: 0379.433.767
Website: https://khacdauaiai.blogspot.com/
Fanpage: https://www.facebook.com/khacdauaiai/
Map: https://goo.gl/maps/qGshFBKL6XkTxjnA6

Khac dau hoan cong gia re

Kh?c d?u hoàn công có 2 lo?i là d?u hoàn công ch?m m?c & d?u hoàn công li?n m?c. D?u b?n v? hoàn công giúp cho các ??n v? thi công, ch? ??u t?, nhà th?u, và bên giám sát thi công hoàn t?t công trình thi công m?t cách nhanh chóng chuyên nghi?p b?ng cách ?óng d?u hoàn công lên các b?n v? hoàn công.

?ây là th? t?c b?t bu?c sau khi hoàn t?t m?t công trình xây d?ng. B?n v? hoàn công là b?n v? các b? ph?n c?a công trình, th? hi?n các kích th??c, thông s? th?c t? so v?i b?n v? thi?t k?. Con d?u hoàn công s? th? hi?n tên công trình, tên ??n v? thi công, ngày tháng và ch? ký xác nh?n c?a các bên liên quan ??n công trình.

D?u Hoàn Công M?c T? ??ng

Các lo?i con d?u hoàn công ph? bi?n nh?t

Kh?c d?u b?n v? hoàn công hi?n nay có hai lo?i chính là lo?i con d?u cán g? ch?m khay m?c và con d?u th?m th?u không c?n ch?m m?c.

Con d?u hoàn công là m?u con d?u r?t quan tr?ng và c?n thi?t cho m?i ??n v? ?ang thi?t k? thi công trong l?nh v?c xây d?ng. Nó có giá tr? pháp lý trong các lo?i h? s?, b?n v? khi làm các th? t?c hoàn công. Con d?u hoàn công có các thông s? nh?:

- Tên ??n v? thi công xây d?ng

- Ch? ký ng??i l?p b?n v?

- Ng??i giám sát, ngày tháng

- Ban qu?n lý d? án..

Kh?c con d?u hoàn công giao hàng t?n n?i t?i TPHCM

T?i kh?c d?u giá r? Ái Ái, quý khách hàng s? hoàn toàn an tâm v? ch?t l??ng c?a con d?u c?ng nh? các thi?t k? v? kh?c d?u hoàn công. ??m b?o ?? b?n cao, ti?t ki?m m?c, màu m?c s?t nét nh?t khi ?óng d?u.

??c bi?t t?i Kh?c D?u Ái Ái, quý khách hàng hoàn toàn có th? ??t hàng t?i website r?t ti?n l?i, nhanh chóng ch? t? 3 phút. Sau khi kh?c d?u hoàn thi?n, s? ti?n hành ?óng gói và giao hàng con d?u hoàn công t?i qu?n 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Bình Th?nh, Tân Bình, Bình Tân, Gò V?p, Tân Phú, Phú Nhu?n, Th? ??c.

C?A HÀNG KH?C D?U ÁI ÁI

E-Mail: dinhai2510@gmail.com
Hotline: 0906.119.452 - 0379.433.767
Zalo: 0379.433.767
Website: https://khacdauaiai.blogspot.com/
Fanpage: https://www.facebook.com/khacdauaiai/
Map: https://goo.gl/maps/qGshFBKL6XkTxjnA6

Khac dau chuc danh gia re

Kh?c d?u ch?c danh ?ang d?n tr? nên thông d?ng trong các công ty, doanh nghi?p, t? ch?c. Con d?u ch?c danh ch?a thông tin v? ch?c v? kèm h? tên ??y ?? ?? ?óng d?u d??i ch? ký trong các v?n b?n. Nó th??ng s? d?ng cho các c?p lãnh ??o, các tr??ng b? ph?n, ho?c s? d?ng trong quân ??i, ví d? nh? T?ng giám ??c, Giám ??c, Phó giám ??c, Tr??ng phòng, K? toán tr??ng, Bác s?, Tr??ng khoa, Hi?u tr??ng, ??i tá, Thi?u t??ng…vv

Vi?c ?óng d?u ch?c danh giúp cho ??i tác, nhân viên, khách hàng hay b?t c? ai bi?t ???c ng??i ký nh?n v?n b?n có ch?c v? gì. Vi?c s? d?ng con d?u ch?c danh không ch? th? hi?n s? chuyên nghi?p c?a cá nhân, c? quan, t? ch?c mà còn giúp ti?t ki?m th?i gian, công s?c khi ký nh?n các v?n b?n, giao d?ch h?p ??ng.

D?u Chuyên Viên T? V?n

Con d?u ch?c danh là gì?

Con d?u ch?c danh là con d?u bao g?m ch?c danh ? trên ho?c d??i và kèm theo là h? tên ??y ?? c?a m?t cá nhân ho?c ch? ghi ch?c danh c?a cá nhân ?ó. Ví D?: GIÁM ??C Nguy?n V?n M?nh, K? TOÁN TR??NG Nguy?n Th? Lan, TR??NG PHÒNG Lê Th? Hà Xuyên…D?u ch?c danh ???c dùng r?t ph? bi?n hi?n nay. Th??ng ???c s? d?ng cho các c?p lãnh ??o nh?: Giám ??c, tr??ng/phó phòng, D?u ch?c danh trong quân ??i, công an nh?: ??I UÝ, ??I TÁ, THI?U T??NG… trong các công ty và c? quan nhà n??c.

Th? t?c kh?c con d?u ch?c danh

D?u ch?c danh ch? là d?u th? hi?n ch?c v? và tên c?a m?t cá nhân nào ?ó trên cùng m?t con d?u dùng ?? thay vi?t khi ?óng vào các h?p ??ng và m?t s? gi?y t? khác. Không ph?i là lo?i d?u pháp nhân nên quý khách tho?i mái l?a ch?n cho mình m?u ch? và ki?u dáng sao cho phù h?p v?i nhu c?u s? d?ng, th? t?c ??n gi?n và nhanh g?n, b?t c? ai c?ng có th? làm ???c dùng ?? ph?c v? cho công vi?c c?a mình ???c t?t h?n.

 • B1: Qúy khách g?i n?i dung d?u ch?c danh  mà mình c?n làm cho chúng tôi qua Zalo ho?c Email
 • B2: Sau khi nh?n ???c n?i dung c?n làm d?u ch?c danh. Chúng tôi s? t? v?n v? giá c?, ki?u ch? và kích th??c con d?u cho phù h?p v?i tên và ch?c danh c?a t?ng ng??i sao cho ??p và b?t m?t nh?t.
 • B3: Chúng tôi s? ti?n hành thi?t k? và g?i tr??c Market cho quý khách duy?t ( N?u khách hàng ch?a ?ng v?i m?u thi?t k? chúng tôi s? s?a theo ?úng yêu c?u ??n khi nào hài lòng thì thôi).
 • B4: Sau ?ó chúng tôi ti?n hành kh?c d?u và báo th?i gian làm xong cho quý khách.
 • B5: Qúy khách có th? qua tr?c ti?p v?n phòng ?? l?y ho?c có th? yêu c?u chúng tôi ship qua t?n n?i ( s? m?t m?t ph?n chi phí ship tùy ??a ch? xa hay g?n)

D?u ch?c danh không ph?i là con d?u pháp lý nên khi kh?c xong. Quý khách có th? dùng ???c luôn mà không c?n khai báo hay ??ng ký v?i b?t k? c? quan có th?m quy?n nào.

L?i ích khi ch?n kh?c d?u ch?c danh t?i Kh?c D?u Ái Ái

Kh?c d?u giá r? Ái Ái luôn ??t l?i ích c?a khách hàng lên hàng ??u và làm hài lòng m?i khách hàng dù là khó tính nh?t, chúng tôi ??m b?o mang ??n cho khách hàng các s?n ph?m ch?t l??ng cao v?i giá thành r? nh?t. Khách hàng Kh?c d?u ch?c danh t?i Kh?c D?u Ái Ái s? ???c ??m b?o m?t s? l?i ích t? d?ch v? nh?:

– T? v?n nh?ng gi?i pháp h?p lý, t?i ?u, phù h?p nhu c?u Khách hàng;

– Giao hàng t?n n?i trong th?i gian nhanh nh?t (Giao hàng trên ph?m vi toàn qu?c);

– Giao hàng chính hãng, ch?t l??ng ??m b?o;

– Quý khách ??t hàng v?i s? l??ng l?n s? ???c gi?m giá.

C?A HÀNG KH?C D?U ÁI ÁI

E-Mail: dinhai2510@gmail.com
Hotline: 0906.119.452 - 0379.433.767
Zalo: 0379.433.767
Website: https://khacdauaiai.blogspot.com/
Fanpage: https://www.facebook.com/khacdauaiai/
Map: https://goo.gl/maps/qGshFBKL6XkTxjnA6

Khac dau ngay thang nam gia re

Con d?u ngày tháng n?m ???c s? d?ng r?t r?ng rãi trong ??i s?ng, ??c bi?t trong các ho?t ??ng kinh doanh c?n ?óng d?u ngày s?n xu?t, h?n s? d?ng… lên bao bì s?n ph?m. Vi?c s? d?ng con d?u ngày tháng n?m r?t ti?n l?i và vô cùng thi?t th?c ?? th?c hi?n nhanh chóng, chính xác và nâng cao hi?u qu? công vi?c. ?ây là công c? ??c l?c trong nhi?u l?nh v?c, các c? quan hành chính, b?nh vi?n…, ??c bi?t là ngành công nghi?p s?n xu?t.

Quý khách hàng khi c?n làm con d?u ngày theo yêu c?u, giao hàng t?n n?i t?i TPHCM. Hãy liên h? ngay v?i Kh?c D?u Giá R? Ái Ái ?? ???c t? v?n, h? tr? nhanh chóng nh?t.

D?u Ngày Tháng N?m S300

??c ?i?m c?a d?u ngày tháng n?m

?ây là m?t lo?i d?u r?t ti?n ích. Con d?u ngày tháng n?m phù h?p cho các c?a hàng ch? bi?n th?c ph?m, bán th?c ph?m. Dùng con d?y này ?? ?óng d?u ngày s?n xu?t, h?n s? d?ng r?t ti?n. D?u có ?u ?i?m t? ??ng l?t ch?m m?c. Ng??i dùng ch? c?n dùng tay xoay dãy s? ch?n ?úng ngày tháng n?m c?n ?óng.
V?i con d?u này, b?n có th? d? dàng thêm m?c vào khay khi h?t m?c. M?c bình th??ng bám dính t?t, nhanh khô trên ch?t li?u gi?y th??ng. Còn n?u mu?n ?óng d?u trên các ch?t li?u khác thì c?n dùng m?c lo?i ??c bi?t (lo?i ?óng trên m?i ch?t li?u và không phai màu).

Vi?c s? d?ng con d?u ngày tháng n?m th? hi?n s? chuyên nghi?p c?a các ch? th? kinh doanh. Ng??i tiêu dùng ?ánh giá s? chuyên nghi?p c?a c? s? s?n xu?t th?c ph?m qua vi?c ch?n chu bao bì s?n ph?m. Ngoài ra, d?a vào ngày tháng n?m in trên bao bì, ng??i dùng nh?n bi?t ch?t l??ng s?n ph?m.Ch?ng th? mà có bài báo d?y cách ??c h?n s? d?ng s?n ph?m n?a.

?u ?i?m c?a con d?u này ?ó là có th? thay ??i ???c ngày tháng n?m theo ý mu?n m?t cách ti?n l?i và ti?t ki?m chi phí. Cán d?u ???c làm b?ng ch?t li?u nh?a cao c?p; s? d?ng an toàn, ti?n l?i v?i khay m?c có th? tháo l?p d? dàng ?? ?? m?c và dùng ti?p.

Kh?c D?u Ái Ái kh?c d?u ngày tháng n?m uy tín

Kh?c D?u Ái Ái t? hào là công ty kh?c d?u uy tín ???c nhi?u khách hàng tin c?y s? d?ng. Chúng tôi cung c?p d?ch v? kh?c d?u chuyên nghi?p, uy tín v?i công ngh? kh?c d?u polymer, laser hi?n ??i. Khách hàng s? d?ng d?ch v? kh?c d?u ngày tháng n?m online s? ???c ??m b?o các l?i ích nh? sau:

 • ??m b?o ch?t l??ng con d?u b?n ??p, s?c nét;
 • Cam k?t làm con d?u theo ?úng yêu c?u c?a khách hàng;
 • Giao hàng t?n n?i trên toàn qu?c;
 • Các ch? ?? h?u mãi khác

N?u b?n mu?n kh?c d?u ngày tháng n?m vui lòng liên h? ngay v?i Kh?c D?u Ái Ái nhé!

C?A HÀNG KH?C D?U ÁI ÁI

E-Mail: dinhai2510@gmail.com
Hotline: 0906.119.452 - 0379.433.767
Zalo: 0379.433.767
Website: https://khacdauaiai.blogspot.com/
Fanpage: https://www.facebook.com/khacdauaiai/
Map: https://goo.gl/maps/qGshFBKL6XkTxjnA6

Khac dau logo gia re

Con d?u tên, d?u ch?c danh ?ã r?t quen thu?c trong cu?c s?ng nh?ng con d?u logo thì không ph?i ai c?ng bi?t. Con d?u logo ngày càng ???c s? d?ng r?ng rãi v?i ý ngh?a to l?n trong vi?c t?o d?ng th??ng hi?u, d?u ?n.

Kh?c D?u Ái Ái chuyên nh?n kh?c d?u logo online, làm con d?u Logo, làm con d?u hình ?nh theo m?i nhu c?u c?a khách hàng cho m?i s? l??ng. Kh?c d?u giá r? và giao hàng nhanh t?i TPHCM.

D?u Logo Shop Công Ty

Kh?c d?u logo theo yêu c?u

Kh?c d?u logo th??ng ?i kèm v?i các thông tin kèm theo nh? tên doanh nghi?p, tên c? s? kinh doanh, d?ch v?, s? ?i?n tho?i, ??a ch?, website.. Các thông tin này r?t c?n thi?t cho khách hàng và giúp khách hàng d? l?u l?i h?n là các lo?i card visit thông th??ng r?t d? b? th?t l?c.

Ngoài các công ty, d?ch v?, c? s? kinh doanh thì con d?u logo r?t ???c các tr??ng h?c, c? s? m?m non, nhà tr?, tr??ng ti?u h?c ??t kh?c d?u logo ng? ngh?nh, d? th??ng, t?o ??ng l?c cho các bé, h?c sinh trong quá trình h?c t?p.

?? kh?c d?u logo c?n chu?n b? gì

?? có con d?u logo ??p, quý khách hàng nên chu?n b?:

- File logo hình ?nh chu?n, rõ nét

- Chu?n b? các thông tin chính xác

- Nên kh?c các thông tin quan tr?ng

Vi?c dàn d?ng logo và các thông tin ?i kèm th??ng l?a ch?n các thông tin c?n qu?ng bá quan tr?ng nh? ??a ch?, website, s? ?i?n tho?i. Tránh các thông tin nh? ch? quá nhi?u trên con d?u vì các con d?u s? có các kích th??c, kích c? con d?u khác nhau và gây loãng thông tin,  không giúp khách hàng tìm th?y các thông tin c?n thi?t nh?t.

Kh?c con d?u logo online t?i TPHCM

C? s? Kh?c D?u Ái Ái chúng tôi v?i kinh nghi?m nhi?u n?m trong l?nh v?c thi?t k?, kh?c d?u t?i TPHCM. Khi l?a ch?n chúng tôi quý khách s? nh?n ???c

- T? v?n, thi?t k? dàn d?ng con d?u kèm logo chuyên nghi?p

- Giá làm con d?u logo, kh?c d?u logo r? nh?t t?i TPHCM

- Giao hàng t?n n?i ho?c l?y li?n ngay trong ngày

- S? d?ng con d?u ch?t l??ng chính hãng ?? b?n cao

Liên h? v?i Kh?c D?u Ái Ái ?? ???c h? tr? kh?c d?u logo nhanh chóng, giá r? nh?t t?i TPHCM. ??c bi?t Kh?c D?u Ái Ái nh?n làm con d?u logo và giao hàng t?n n?i nhanh chóng t?i qu?n 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Bình Th?nh, Tân Bình, Bình Tân, Gò V?p, Tân Phú, Phú Nhu?n, Th? ??c.

C?A HÀNG KH?C D?U ÁI ÁI

E-Mail: dinhai2510@gmail.com
Hotline: 0906.119.452 - 0379.433.767
Zalo: 0379.433.767
Website: https://khacdauaiai.blogspot.com/
Fanpage: https://www.facebook.com/khacdauaiai/
Map: https://goo.gl/maps/qGshFBKL6XkTxjnA6

Khac dau ten gia re

Kh?c d?u tên là con d?u th? hi?n h? và tên c?a m?t cá nhân nào ?ó. Nhu c?u kh?c d?u tên ngày càng ph? bi?n, không ch? v?i nh?ng ng??i có ch?c t??c trong b? máy nhà n??c mà b?t c? ai th??ng xuyên s? d?ng tên mình trong các v?n b?n ??u nên có m?t con d?u kh?c tên. ?ó có th? là tên riêng c?a cá nhân nh? giám ??c, tr??ng phòng, k? s?, bác s?, giáo viên…vv

Kh?c D?u Ái Ái, là ??a ch? kh?c d?u giá r?, giao nhanh t?n n?i t?i TPHCM. C? s? kh?c d?u uy tín, ch?t l??ng, công ngh? hi?n ??i nh?t hi?n nay.

D?u tên 1 dòng

Kh?c con d?u tên riêng c?n th? t?c gì không

Pháp lu?t Vi?t Nam không có quy ??nh v? vi?c kh?c d?u tên riêng. ?? ti?n cho vi?c s? d?ng thì quý khách hàng có th? kh?c d?u tên theo nhu c?u c?a mình mà không c?n ph?i ??ng ký v?i c? quan nào.

Con d?u cá nhân, tên riêng không có giá tr? pháp lý mà nó ch? thay vi?c b?n ký h? tên c?a b?n mà thôi. Vi?c không có giá tr? v? pháp lý nên vi?c làm con d?u cá nhân theo m?u nào là do m?i cá nhân quy?t ??nh v? hình dáng, kích th??c, màu s?c ch? trên con d?u.

Kh?c con d?u tên theo yêu c?u giá r?

Kh?c D?u Ái Ái v?i công ngh? kh?c d?u hi?n ??i có th? kh?c con d?u tên theo m?i yêu c?u v?i m?i thi?t k? nhanh chóng. ??c bi?t t?i Kh?c D?u Ái Ái b?n có th? ??t hàng kh?c d?u tên online và nh?n hàng nhanh chóng t?i 24 qu?n huy?n t?i TPHCM.

Ngoài các con d?u tên riêng, tên kèm ch?c danh ti?ng Vi?t thì Kh?c D?u Ái Ái còn nh?n kh?c d?u tên, ch?c v? các lo?i ti?ng, ngôn ng? ph? theo yêu c?u nh? tên ti?ng Anh, Nh?t, Hàn, Trung Qu?c..

??a ch? kh?c d?u tên uy tín t?i TPHCM

B?n ?ang c?n kh?c d?u tên, b?n ch?a tìm ???c c? s? kh?c d?u tên giá r?? Hãy lên h? ngay v?i c? s? Kh?c D?u Ái Ái, là m?t trong nh?ng ??a ch? kh?c d?u tên online nhanh giao hàng t?n n?i t?i 24 qu?n huy?n TPHCM. ??c bi?t d?ch v? kh?c d?u c?a chúng tôi b?n không c?n ph?i ?i xa. Ch? c?n ??t hàng qua website ho?c hotline, zalo c?a Kh?c D?u Ái Ái.

Cam k?t ch?t l??ng trong t?ng s?n ph?m c?a Kh?c D?u Ái Ái cung c?p. Khi s? d?ng con d?u t?i Kh?c D?u Ái Ái quý khách hàng s? hoàn toàn an tâm v? ch?t l??ng, ?? s?c nét, ?óng d?u b?n b? khi s? d?ng. Nh?n ??c hàng kh?c d?u online các lo?i con d?u nh? kh?c d?u tròn, d?u vuông, d?u tên, kh?c d?u logo, kh?c d?u tích ?i?m, hoàn công, oval theo yêu c?u.

C?A HÀNG KH?C D?U ÁI ÁI

E-Mail: dinhai2510@gmail.com
Hotline: 0906.119.452 - 0379.433.767
Zalo: 0379.433.767
Website: https://khacdauaiai.blogspot.com/
Fanpage: https://www.facebook.com/khacdauaiai/
Map: https://goo.gl/maps/qGshFBKL6XkTxjnA6

Khac dau vuong gia re

Kh?c d?u Ái Ái là công ty chuyên nh?n kh?c d?u vuông ch?t l??ng cao. M?c giá h?p lý ?? khách hàng có th? d? dàng ti?p c?n ???c s?n ph?m c?a chúng tôi. C?a hàng Kh?c D?u Ái Ái s? d?ng máy kh?c d?u hi?n ??i, công ngh? ???c nh?p kh?u hoàn toàn t? n??c ngoài ?? gia công s?n ph?m, ??m b?o m?t d?u ???c kh?c chính xác ??n 99%. Giúp cho ?? hoàn thi?n cao nh?t và s? d?ng rõ nét nh?t. Ngoài ra, quý khách hàng có th? ??t hàng kh?c d?u vuông theo nhu c?u v?i m?i n?i dung, s? l??ng.

D?u Bán Hàng Qua ?i?n Tho?i

Kh?c d?u vuông c?n nh?ng th? t?c gì

Kh?c con d?u vuông v?i nhu c?u s? d?ng trong n?i b? cho các ho?t ??ng ki?m soát, qu?n lý, gi?i thi?u v?i n?i dung trên con d?u th??ng ???c kh?c theo nhu c?u c?a ng??i s? d?ng. Nên th??ng con d?u vuông ???c s? d?ng ph? bi?n mà không c?n ph?i th? t?c ??ng ký, th? t?c c?p phép c?a c? quan nào.

Quý khách hàng, ??i tác có th? s? d?ng kh?c d?u vuông v?i m?i s? l??ng, tùy thích n?i dung theo thi?t k? và moi kích th??c. Quý khách hàng có th? t? thi?t k? ho?c yêu c?u Kh?c D?u Ái Ái có th? thi?t k? phù h?p nh?t.

Thi?t k? kh?c d?u vuông theo yêu c?u

Th??ng con d?u vuông ???c kh?c d?u theo yêu c?u c?a khách hàng v?i m?i n?i dung. Quý khách hàng có th? yêu c?u kh?c d?u theo các n?i dung hình ?nh mong mu?n nh? ??a ch?, website, hotline, tên công ty, mã s? thu?, logo, sologan công ty ho?c các lo?i n?i dung mang tính ch?t h? s? nh? ?ã thanh toán, ?ã chi ti?n, ?ã nh?n hàng, tài li?u ki?m soát...

??a ch? kh?c d?u vuông online t?i TPHCM

Kh?c D?u Ái Ái là c? s? mà quý khách hàng có th? liên h? và ??t hàng nhanh chóng khi có nhu c?u kh?c d?u vuông giá r? t?i TPHCM. D?ch v? kh?c d?u giá r? chúng tôi nh?n kh?c d?u vuông online ??t hàng nhanh g?n t?i website ho?c qua hotline, zalo c?a chúng tôi.

- Kh?c d?u nhanh chóng theo yêu c?u

- Giao hàng t?n n?i t?i TPHCM, và các t?nh thành c? n??c.

- Kh?c d?u ch?t l??ng, uy tín, ?? b?n cao..

Hãy liên h? v?i Kh?c D?u Ái Ái ?? ???c h? tr? kh?c d?u vuông online nhanh chóng, giao hàng t?n n?i t?i các qu?n huy?n t?i TPHCM.

C?A HÀNG KH?C D?U ÁI ÁI

E-Mail: dinhai2510@gmail.com
Hotline: 0906.119.452 - 0379.433.767
Zalo: 0379.433.767
Website:https://khacdauaiai.blogspot.com/
Fanpage: https://www.facebook.com/khacdauaiai/
Map: https://goo.gl/maps/qGshFBKL6XkTxjnA6

Khac dau tron cong ty gia re

D?ch v? kh?c d?u tròn công ty chuyên nghi?p ???c nhi?u khách hàng quan tâm. B?i s? l??ng công ty t?i Tp.HCM là r?t nhi?u và m?i công ty, doanh nghi?p ??u mu?n kh?c con d?u ch?t l??ng ?? s? d?ng lâu dài. ??ng th?i th? hi?n s? chuyên nghi?p trong t?ng v?n b?n h?p ??ng. Vì v?y chúng tôi gi?i thi?u ??n quý khách hàng d?ch v? kh?c d?u giá r? c?a c?a hàng Kh?c D?u Ái Ái.

D?u Tròn Công Ty - H?p Tròn

Th? t?c kh?c d?u tròn công ty m?i thành l?p

Quý khách hàng là công ty, doanh nghi?p ?ang có nhu c?u làm d?u tròn công ty, doanh nghi?p vui lòng xem qua các gi?y t?, th? t?c c?n thi?t d??i ?ây.

B??c 1: Chu?n b? h? s? là gi?y phép kinh doanh, CMND/CCCD ng??i ??i di?n pháp lu?t.

B??c 2: Quý khách hàng có th? ??n tr?c ti?p các c? s? kh?c d?u uy tín ?? làm con d?u công ty. T?i TPHCM, Quý khách hàng có th? liên h? v?i Kh?c D?u Ái Ái ?? ???c t? v?n, kh?c d?u phù h?p và ch?t l??ng nh?t.

B??c 3: Sau khi hoàn thi?n con d?u b?n nên ki?m tra các thông tin trên con d?u nh? thông tin v? kh?c d?u mã s? thu? công ty, tên công ty, ??a ch?..

B??c 4: Quý khách hàng mang m?u d?u ??n c? quan qu?n lý kinh doanh n?i làm gi?y phép kinh doanh ?? ??ng ký và ??ng t?i công khai trên c?ng thông tin qu?c và v? ??ng ký doanh nghi?p.

Cách ??ng ký con d?u tròn công ty

Sau khi kh?c xong d?u tròn công ty thì quý khách hàng, ??i tác nên làm 2 b??c ti?p theo ?? ??ng ký con d?u v?i c? quan qu?n lý kinh doanh và ?? chính th?c ?em con d?u tròn vào s? d?ng.

B??c 1: Doanh nghi?p chu?n b? h? s?: Doanh nghi?p tham kh?o m?u và th? t?c t?i website: www. dpi.hochiminhcity.gov.vn/ ??ng ký doanh nghi?p/ Ch?n Thông báo m?u con d?u.

B??c 2: N?p h? s? tr?c tuy?n: Sau khi hoàn t?t h? s?, doanh nghi?p n?p h? s? tr?c tuy?n t?i website dangkykinhdoanh.gov.vn/ d?ch v? công/ ??ng ký doanh nghi?p tr?c tuy?n/ ??ng nh?p vào h? th?ng (tr??ng h?p ch?a có tài kho?n ??ng nh?p doanh nghi?p ch?n tài kho?n m?i ?? t?o tài kho?n ??ng nh?p)/ ch?n ??ng ký doanh nghi?p/ ch?n ph??ng th?c n?p h? s?/ ch?n thông báo m?u d?u và ti?n hành n?p h? s? m?u d?u.

??a ch? kh?c con d?u tròn l?y li?n

Con d?u tròn là m?t trong nh?ng con d?u quan tr?ng và th??ng xuyên s? d?ng hàng ngày trong quá trình kinh doanh, ho?t ??ng c?a công ty, doanh nghi?p. Vi?c s? d?ng liên t?c khi?n cho con d?u ph?i ??m b?o ch?t l??ng ?? tránh các tr??ng h?p h? h?ng, mòn d?u, l?ng l?o, ?p ?p c?a con d?u.

Quy trình s?a ??i, làm m?i con d?u tròn công ty s? khi?n b?n m?t nhi?u th?i gian và ?nh h??ng ??n công vi?c. Vì v?y quý khách hàng, ??i tác công ty, doanh nghi?p khi có nhu c?u kh?c con d?u tròn công ty ph?i l?u ý các v?n ?? sau:

- Nên l?a ch?n c? s? kh?c d?u uy tín ch?t l??ng

- Con d?u có th??ng hi?u t?t nh? Shiny, Trodat

- Không nên l?a ch?n các ??a ch? giá r?

Liên h? v?i Kh?c D?u Ái Ái, chúng tôi s? t? v?n, thi?t k? kh?c d?u tròn công ty ??p phù h?p và ??m b?o ch?t l??ng trong su?t quá trình ho?t ??ng, kinh doanh c?a b?n.

Chúng tôi nh?n kh?c d?u và giao hàng t?n n?i t?i qu?n 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Bình Th?nh, Tân Bình, Bình Tân, Gò V?p, Tân Phú, Phú Nhu?n, Th? ??c và các t?nh thành trong toàn qu?c.

C?A HÀNG KH?C D?U ÁI ÁI

E-Mail: dinhai2510@gmail.com
Hotline: 0906.119.452 - 0379.433.767
Zalo: 0379.433.767
Website: https://khacdauaiai.blogspot.com/
Fanpage: https://www.facebook.com/khacdauaiai/
Map: https://goo.gl/maps/qGshFBKL6XkTxjnA6

Khac dau gia re

Hi?n nay nhu c?u s? d?ng các con d?u ngày càng nhi?u và các c?a hàng kh?c d?u m? ra ngày càng nhi?u. Con d?u không ch? th? hi?n tính th?m m? mà còn mang l?i nhi?u s? ti?n l?i và nhanh chóng. H?u nh? b?t c? ngành ngh? nào liên quan ??n gi?y t? ??u c?n ??n các con d?u. S? d?ng con d?u không ch? ?? ??p, mà còn th? hi?n tính chuyên nghi?p và s? uy tín.

D?ch v? kh?c d?u Ái Ái nh?n kh?c d?u các lo?i v?i giá thành r? nh?t. ??m b?o kh?c d?u nhanh chóng, rõ nét, ?úng ki?u dáng và m?u mã theo yêu c?u c?a khách hàng. Khách hàng có th? hoàn toàn yên tâm và tin t??ng khi ??n v?i d?ch v? Kh?c d?u Ái Ái.

D?ch v? kh?c d?u online uy tín, chuyên nghi?p

Hi?n nay trên th? tr??ng có r?t nhi?u ??n v? cung c?p d?ch v? kh?c d?u t?i TP.HCM. ?? tìm m?t ??n v? kh?c d?u ch?t l??ng, giá c? ph?i ch?ng là ?i?u không d? dàng. V?i nhi?u n?m kinh nghi?m trong l?nh v?c kh?c d?u, Ái Ái là ??a ch? uy tín. Mang ??n cho khách hàng d?ch v? kh?c d?u giá r? nhanh chóng.

V?i ??i ng? nhân viên chuyên nghi?p, có k? thu?t cao, nhi?t tình. Kh?c d?u Ái Ái luôn ??m b?o luôn cung c?p d?ch v? kh?c d?u ch?t l??ng, uy tín, ?em ??n s? hài lòng cho khách hàng. Khi s? d?ng d?ch v? kh?c d?u c?a chúng tôi b?n ???c h??ng nh?ng ?u ?ãi nh?:

 • ??i ng? nhân viên t? v?n m?u mã nhi?t tình.
 • Con d?u có ?? chính xác cao, b?n ??p và s?c nét
 • Giá thành h?p lý
 • Giao hàng nhanh chóng, t?n n?i
 • ?u ?ãi cao v?i khách hàng ??t s? l??ng l?n

S?n ph?m ???c s?n xu?t t? Ái Ái ??u ???c ki?m tra k? l??ng tr??c khi giao ??n khách hàng. Hãy liên h? tr?c ti?p ?? ???c t? v?n GIÁ T?T NH?T cùng ch? ?? h?u mãi ??c bi?t. Quý khách có th? ??n t?n x??ng tham kh?o v? s?n ph?m, quy trình s?n xu?t t?i Ái Ái. Chúng tôi hân h?nh ???c gi?i ?áp th?c m?c và ph?c v? quý khách t?n tình.

Kh?c D?u Ái Ái nh?n làm các lo?i d?u khác nhau

Kh?c d?u tên: Kh?c d?u tên, kh?c d?u tên kèm s? ?i?n tho?i, kh?c d?u s? ?i?n tho?i, kh?c d?u ch?c danh và s? ?i?n tho?i....

D?u tên 1 dòng

Kh?c d?u ch?c danh: kh?c d?u ch?c danh giám ??c, phó giám ??c, chuyên viên t? v?n, t?ng giám ??c, ti?n s?, giao s? .....

D?u Chuyên Viên T? V?n

Kh?c d?u ch? ký: kh?c d?u ch? ký ??n, d?u ch? ký kèm tên

D?u Ch? Ký Kèm Tên

Kh?c d?u tròn công ty: kh?c d?u tròn công ty, d?u tròn logo c?a hàng, d?u tròn ??a ch? c?a hàng, d?u tròn làm theo yêu c?u....

D?u Tròn Công Ty - D?u Vuông

Kh?c d?u hoàn công

D?u Hoàn Công Ch?m M?c Ngoài

Kh?c d?u ngày tháng n?m: d?u ngày tháng n?m s?, d?u ngày tháng n?m ti?ng anh, d?u ngày tháng n?m có n?i dung theo yêu c?u, d?u s? nh?y, d?u deli, d?u t? l?p.....

D?u H?n S? D?ng

Kh?c d?u vuông: d?u ?ã thu ti?n, ?ã chi ti?n, d?u bán hàng qua ?i?n tho?i, d?u mã s? thu?, d?u ??a ch? công ty, d?u vuông l?n .....

D?u Tên Shop

Kh?c d?u logo: kh?c d?u có hình logo c?a công ty, c?a c?a hàng, c?a shop....

D?u Logo Shop Công Ty

C?A HÀNG KH?C D?U ÁI ÁI

E-Mail: dinhai2510@gmail.com
Hotline: 0906.119.452 - 0379.433.767
Zalo: 0379.433.767
Website: https://khacdauaiai.blogspot.com/
Fanpage: https://www.facebook.com/khacdauaiai/
Map: https://goo.gl/maps/qGshFBKL6XkTxjnA6

kh?c d?u tên: https://shopee.vn/product/90272351/11861474202/

kh?c d?u ch?c danh : https://shopee.vn/product/90272351/9095614993/

kh?c d?u ch? ký : https://shopee.vn/product/90272351/11063398692/

kh?c d?u tròn công ty : https://shopee.vn/product/90272351/12541620883/

kh?c d?u shop : https://shopee.vn/product/90272351/11972271978/

kh?c d?u vuông : https://shopee.vn/product/90272351/15903994537/

kh?c d?u công v?n ??n : https://shopee.vn/product/90272351/13250935760/

kh?c d?u mã s? thu? : https://shopee.vn/product/90272351/12150927197